Premiekortingen, bonussen en subsidies in 2018

07-01-2018

Wijziging Premiekorting LKV LIV

De regelgeving met betrekking tot het toepassen van premiekortingen en het ontvangen van bonussen en subsidies is met ingang van 1 januari 2018 op een aantal punten gewijzigd. In dit bericht geven we u een overzicht van de actuele regels. Het is nuttig dat u hiervan op de hoogte bent. Het kan u in veel gevallen duizenden euro’s schelen.

Loonkostenvoordeel (LKV)

 • Doelgroep: Het LKV is van toepassing op werkgevers die oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen of houden. Het LKV is per 1 januari 2018 in de plaats gekomen van de mobiliteitsbonus.
 • Inhoud: In tegenstelling tot de mobiliteitsbonus ontvangt de werkgever deze tegemoetkomingen aan het eind van het kalenderjaar van de Belastingdienst. Dit betreft een vast bedrag per verloond uur.
 • Hoogte: Het LKV bedraagt jaarlijks maximaal € 6.000 (in plaats van de € 7.000 die een werkgever op basis van de mobiliteitsbonus kon ontvangen).
 • Duur: de duur van het LKV wijzigt niet ten opzichte van de mobiliteitsbonus. Bij indienstneming van een persoon die aan de voorwaarden voldoet, kan 3 jaar aanspraak worden gemaakt op het LKV. Bij het in dienst houden van een persoon met een WIA-uitkering, geldt het LKV een jaar. Na deze periode bestaat mogelijk recht op het LIV (zie hierna).
 • Aanvragen: in tegenstelling tot de mobiliteitsbonus heeft het LKV geen terugwerkende kracht van vijf jaar. De werkgever moet uiterlijk op 1 mei van het jaar na het kalenderjaar waarvoor LKV wordt aangevraagd bij de loonaangifte aangeven voor wie hij LKV claimt. U maakt echter alleen aanspraak op deze regeling als u een doelgroepverklaring heeft aangevraagd. Dit moet gebeuren binnen 3 maanden na aanvang van het dienstverband.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

 • Doelgroep: Deze tegemoetkoming ontvangt u voor werknemers die u in dienst heeft, die 100 tot 125 procent van het wettelijk minimumloon (WML) verdienen. Sinds 1 januari 2017 geldt dit voordeel, dat is bedoeld om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt ondersteuning te bieden, zodat werkgevers ze sneller een baan bieden. Het LIV gaat niet samen met het LKV.
 • Inhoud: De werkgever ontvangt het LIV net als het LKV jaarlijks per verloond uur.
 • Hoogte: voor werknemers die 100% tot 110% van het WML verdienen ontvangt de werkgever maximaal € 2.000,- tegemoetkoming; voor werknemers die 110% tot 125 van het WML verdienen is dat € 1000,-.
 • Duur: gedurende het gehele dienstverband maakt de werkgever aanspraak op het LIV, zolang aan de voorwaarden wordt voldaan.
 • Aanvragen: De Belastingdienst toetst zelf op basis van de belastingaangifte.

Jeugd-LIV

 • Doelgroep: U komt in aanmerking voor het jeugd-LIV als u een werknemer in dienst neemt die verzekerd is voor alle werknemersverzekeringen, 18-21 jaar oud is en een gemiddeld uurloon heeft dat gelijk is aan het WML voor zijn leeftijd.
 • Inhoud: De werkgever ontvangt het jeugd-LIV, net als het LKV en LIV jaarlijks per verloond uur.
 • Hoogte: u krijgt het jeugd-LIV per verloond uur uitbetaald, met een maximum van € 3.286,40 per jaar.
 • Duur: gedurende het gehele dienstverband maakt de werkgever aanspraak op het LIV, zolang aan de voorwaarden wordt voldaan.
 • Aanvragen: de Belastingdienst toetst zelf op basis van de belastingaangifte.

Proefplaatsing

 • Doelgroep: Als de werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een WW-uitkering heeft, kan hij soms aanspraak maken op een proefplaatsing.
 • Inhoud: Tijdens een proefplaatsing kan een werknemer met een uitkering bij u werken. Gedurende deze periode hoeft u de werknemer geen loon te betalen en behoudt de werknemer zijn uitkering. In deze periode kunt u ontdekken of een werknemer geschikt is voor de functie die hij binnen uw organisatie vervult. Let op: na een proefplaatsing mag er geen proeftijd meer worden overeengekomen in het contract dat u met de werknemer sluit.
 • Duur: de proefplaatsing duurt in beginsel maximaal twee maanden.
 • Aanvragen: u kunt samen met de werknemer de proefplaatsing aanvragen bij het UWV.

Loondispensatie Wajong

 • Doelgroep: Gehandicapte werknemers onder de 18 jaar en werknemers met een Wajong-uitkering kunnen aanspraak maken op loondispensatie.
 • Inhoud: De werkgever krijgt toestemming de werknemer onder het WML uit te betalen.
 • Hoogte: afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Het UWV vult het loon aan tot 75% van het WML.
 • Duur: vijf jaar, maar verlenging is mogelijk.
 • Aanvragen: bij het UWV. Het UWV onderzoekt of de gehandicapte daadwerkelijk minder (minstens 25%) presteert dan andere werknemers.

Loonkostensubsidie

 • Doelgroep: personen (al dan niet met een uitkering) van wie is vastgesteld dat zij met voltijds arbeid niet het WML kunnen verdienen, maar die wel mogelijkheden hebben om te werken maken mogelijk aanspraak op loonkostensubsidie.
 • Inhoud: u ontvangt als werkgever een subsidie ter hoogte van het verschil tussen het WML en de loonwaarde van de werknemer, vermeerderd met 23% voor de vergoeding van werkgeverslasten.
 • Hoogte: afhankelijk van de mate waarin de werknemer anders functioneert dan reguliere werknemers, maar maximaal 70% van het WML.
 • Duur: onbeperkt, maar de huidige regering wil loonkostensubsidie per 1 januari 2019 vervangen door loondispensatie.
 • Aanvragen: bij de gemeente waarin uw werknemer woont.

No-riskpolis

 • Doelgroep: Als uw werknemer een handicap heeft, ziek is of was, langdurig werkloos is of is opgenomen in het doelgroepregister, dan kan de no-riskpolis voor hem gelden.
 • Inhoud: het UWV betaalt u een Ziektewetuitkering, wanneer deze werknemer ziek wordt.
 • Hoogte: het UWV betaalt 70% van het laatstverdiende loon aan u door. Afhankelijk van de cao en arbeidsovereenkomst moet u dit loon soms aanvullen.
 • Duur: de no-riskpolis geldt maximaal vijf jaar, maar in sommige gevallen levenslang.
 • Aanvragen: het UWV toetst zelf. Bij de ziekmelding bij het UWV geeft u aan dat uw werknemer aanspraak maakt op deze no-riskpolis.

Compensatieregeling oudere werkzoekenden

 • Doelgroep: Als u een werknemer in dienst neemt die 56 jaar (voorheen was dit 63 jaar) of ouder is en 52 weken onafgebroken een WW-uitkering heeft gehad, kunt u aanspraak maken op deze regeling.
 • Inhoud: als uw werknemer ziek wordt, dat betaalt het UWV na 13 weken een Ziektewetuitkering.
 • Hoogte: het UWV betaalt 70% van het laatstverdiende loon aan u door. Afhankelijk van de cao en arbeidsovereenkomst moet u dit loon soms aanvullen.
 • Duur: alleen tijdens de eerste vijf jaar van het dienstverband.
 • Aanvragen: het UWV toetst zelf. Bij de ziekmelding bij het UWV geeft u aan dat uw werknemer aanspraak maakt op deze no-riskpolis.

Vergoeding meeneembare voorzieningen

 • Doelgroep: Het kan nodig zijn dat er aanpassingen op de werkplek moeten worden gemaakt om ervoor te zorgen dat een werknemer met een fysieke arbeidsbeperking kan functioneren op zijn werkplek. Denk aan een traplift, een aangepaste bureaustoel, of aanpassingen in een auto.
 • Inhoud: het UWV vergoedt (een deel van) de kosten van de voorzieningen die voor de werknemer worden getroffen, mits ze ‘meeneembaar’ zijn.
 • Hoogte: afhankelijk van de situatie.
 • Aanvraag: voorafgaand aan het maken van de aanpassing, bij de gemeente of het UWV, afhankelijk van de uitkeringssituatie van uw werknemer.

Brug-WW

 • Doelgroep: Als u een werknemer in dienst neemt die een WW-uitkering heeft of binnenkort zou krijgen kan de werknemer mogelijk aanspraak maken op een brug-WW, wanneer hij nog een opleiding moet volgen voor deze functie.
 • Inhoud: het UWV betaalt de WW-uitkering voor de uren dat de werknemer een opleiding volgt die hem geschikt maar voor zijn nieuwe functie. De uren (minimaal 8) die de werknemer werkt, betaalt u hem zijn salaris.

Subsidie praktijkleren

 • Doelgroep: als u studenten een leerplaats aanbiedt, maakt u mogelijk aanspraak op een subsidie.
 • Inhoud: erkende leerbedrijven kunnen subsidie krijgen als zij een leerplaats aanbieden. Deze regeling loopt van 1 januari 2014 tot 2019. Per onderwijscategorie wordt het beschikbare budget evenredig verdeeld over ingediende aanvragen;
 • Hoogte: Het maximumbedrag is € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats;
 • Aanvragen: De aanvraag moet zo snel mogelijk, digitaal ingediend worden na afronding van de begeleiding in een studiejaar.

Afsluiting

Het kan lucratief zijn om uw werknemersbestand te scannen met het oog op toepasselijkheid van subsidies en premiekortingen. Deze niet toegepaste kortingen kunnen in sommige gevallen met terugwerkende kracht worden geclaimd. Wanneer wij u hierbij van dienst kunnen zijn, vernemen wij dat graag.

Wanneer u nieuwe werknemers in dienst neemt is het financieel van belang om na twee maanden te vragen of sprake is van een arbeidshandicap of functionele beperking. Voor die tijd is dit niet toegestaan. De doelgroepverklaring voor het LKV moet namelijk binnen drie maanden worden aangevraagd. U heeft als werkgever dus een maand de tijd om deze informatie op te vragen en een verklaring aan te vragen. Ook voor bepaling van het recht op een no-riskpolis is deze informatie mogelijk vroegtijdig van belang.

Deze blog is geschreven door Leendert Izelaar, werkzaam als arbeidsjurist bij Florys. Mocht u naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebben, dan kunt hem bereiken via leendert@florys.nl of 0184 – 208 208.

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten