Re-integratie 2e spoor

JobUp is de 2e spoor-specialist voor de regio. Veel mensen hebben de afgelopen jaren dankzij de hulp van JobUp het verlies van hun baan een plek kunnen geven en weer een nieuwe passende werkplek gevonden. Mensen weer nieuw perspectief bieden, daar gaan we voor.

Wanneer een werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt, moet deze weer zo snel als mogelijk aan passende arbeid worden geholpen. Zowel de werkgever en de werknemer hebben de plicht om te kijken naar duurzame oplossingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. JobUp helpt beide partijen in deze situatie verder. We kijken binnen de organisatie (1e spoor) of buiten de organisatie (2e spoor) naar passende mogelijkheden.
 
Het is van groot belang dat jij een re-integratiebureau kiest wat bij jou past, in de praktijk blijkt dat een partij naar keuze van de kandidaat veel effectiever werkt! 
 

Informatie voor werkgevers ››     Informatie voor werknemers ››

VOOR DE WERKGEVER

Re-integratie 1e spoor
Bij langdurig verzuim moet er eerst binnen de organisatie worden gezocht naar passend werk. Dit wordt re-integratie 1e spoor genoemd. Het zoeken naar een passende functie is niet altijd eenvoudig binnen de huidige organisatie. Het is vaak complex voor de zieke persoon in kwestie, maar ook voor collega’s en de leidinggevende. Onze coach kan met u meedenken in oplossingen om de re-integratie te vergemakkelijken door u onafhankelijk advies te geven. De coaching die wij bieden is praktisch, persoonlijk en doeltreffend.

Re-integratie 2e spoor
Als blijkt dat de werknemer geen arbeidsmogelijkheden heeft binnen de huidige organisatie en er binnen het eerste ziektejaar geen werkhervatting is gerealiseerd, dan start het tweede spoortraject. Er moet dan buiten de organisatie gezocht worden naar een baan die aansluit op de betreffende beperking(en) en mogelijkheden. Wij helpen uw medewerker in dit tweede spoor bij het vinden van nieuwe passende arbeid. In dit traject wordt de medewerker vanuit onze organisatie ondersteund door een vaste re-integratiebegeleider en HR-consultant.

Re-integratie 3e spoor
Re-integratie derde spoor is er voor de werknemer die na twee jaar van arbeidsongeschiktheid nog steeds geen passend werk heeft gevonden. Derde spoortrajecten verzorgen wij voor werkgevers die eigen risico drager zijn voor de WGA, zij blijven als werkgever 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Rede genoeg om als organisatie vol in te zetten op schadelastbeperking. 

 PDF LEAFLET    VRIJBLIJVENDE OFFERTE ONTVANGEN

VOOR DE WERKNEMER

Als je langdurig ziek wordt heeft dat grote gevolgen voor je leven. Niemand vraagt zelf om de situatie waar je dan in terecht komt. Je wilt graag wel verder werken, maar het lukt gewoon niet meer. Samen met je werkgever moet je gaan kijken naar duurzame oplossingen. Er zijn twee opties: 

Re-integratie 1e spoor
Als je door ziekte niet meer kunt werken, kunnen wij jou en je werkgever adviseren.  We kijken samen met jou en je werkgever of er mogelijkheden zijn voor een aangepaste functie in je huidige werkomgeving. Dit is soms een lastig en ingewikkeld proces. Daarom begeleiden wij jou en je werkgever door dit proces en geven wij je onafhankelijk advies.

Re-integratie 2e spoor
Is er geen passende oplossing bij het bedrijf waar je nu werkt? Dan moet je op zoek naar een nieuwe baan. Wij ondersteunen je hierbij. We zoeken samen met jou naar nieuwe mogelijkheden. Het doel is een nieuwe baan te vinden die bij je past. 

Ben je langdurig ziek en moeten er stappen gezet worden? Wij komen graag bij jou en je werkgever langs om met elkaar tot een passende oplossing te komen. 

Neem contact op ››

Haalbaarheidsonderzoek 2e spoor

We onderzoeken met een haalbaarheidsonderzoek 2e spoor de kans van het wel of niet slagen van een re-integratietraject. De uitkomst van het onderzoek kan zijn dat het zinvol is om een spoor 2 traject in te zetten. Of niet. 

Aan de hand van een opgesteld inzetbaarheidsprofiel(FML) van de bedrijfsarts en de achtergrond van de werknemer kijkt de arbeidsdeskundige naar de aanwezige mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het onderzoek geeft inzicht in de mobiliteit, flexibiliteit, omscholing- en beroepsmogelijkheden op basis van eerder opgedane werkervaring, capaciteiten, (prognose) gezondheidsklachten, privésituatie, zelfredzaamheid en persoonlijkheid.

Het onderzoek bestaat uit een persoonlijk gesprek, dossierstudie, arbeidsmarktonderzoek en evt. testen. Van de uitkomst wordt een uitgebreid rapport opgesteld met hierin uiteengezet onze bevindingen en conclusie. Daarnaast wordt er een advies gegeven over eventueel te nemen vervolgstappen. U krijgt een helder en goed onderbouwd adviesrapport, dit voor het re-integratieverslag bij aanvraag WIA of voor de aanvraag deskundigenoordeel bij het UWV.

Een haalbaarheidsonderzoek bij JobUp is toepasbaar voor alle opleidingsniveaus, beroepsgroepen en werknemers met uiteenlopende fysieke/psychische klachten. 

VRIJBLIJVENDE OFFERTE ONTVANGEN

Loonwaardeadvies bij verzuim

Onze arbeidsdeskundigen en loonwaarde-experts kunnen in het kader van re-integratie 1e of 2e spoor een loonwaardeonderzoek voor u als werkgever verrichten, dit kan nodig zijn als:

  • Uw medewerker aantoonbaar onder zijn of haar niveau functioneert, maar u als werkgever dit lastig vindt om de inbreng van de werknemer en zijn of haar loonwaarde exact te bepalen.
  • Uw medewerker niet volledig is hersteld en u de loonschade onafhankelijk en objectief wilt vaststellen.
Onze aanpak
In drie stappen wordt de loonwaarde van de medewerker in kaart gebracht. 
In eerste instantie wordt de werkgever en de werknemer gevraagd een online-vragenlijst in te vullen.
Daarna volgt een bedrijfsbezoek met een gesprek met de leidinggevende en de werknemer. Ook wordt de werksituatie geobserveerd.
Tot slot verwerkt de loonwaarde-expert alle gegevens en stelt de loonwaarde vast.  Van de werkgever en de werknemer wordt een tijdsinvestering van ongeveer 90 minuten gevraagd. 
U als opdrachtgever, de werkgever en de werknemer ontvangen een duidelijke rapportage waarin de loonwaarde wordt aangegeven en een beeld wordt geschetst van het tempo, de kwaliteit, nzetbaarheid en begeleidingsbehoefte in vergelijking met een regulier volledig inzetbare collega. Het loonwaarde-onderzoek vindt altijd plaats op de locatie waar de werknemer werkt.

Neem contact op ››
Scroll naar boven