Project GetUp!

Een te groot deel van het jonge arbeidsmarktpotentieel uit Zuid-Holland heeft helaas te kampen met factoren als sociale achterstand, armoede en slechte scholing. Dit resultaat doorgaans in beperkte kansen op de arbeidsmarkt. Dit probleem speelt bij uitstek in grote steden als bijvoorbeeld Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en Gouda. Veel jongeren komen hierdoor terecht in problematische situaties. Zo laten politiecijfers bijvoorbeeld zien dat jongeren uit probleemgezinnen oververtegenwoordigd zijn in de jeugdcriminaliteit. Dat hulp gewenst is zal voor velen dan ook geen punt van discussie zijn. 
De hulpvragen van deze jongeren zijn voor de meeste begeleidingsorganisaties duidelijk, echter is het hulpaanbod dat vervolgens wordt gedaan voor veel jongeren niet afdoende. Het sluit onvoldoende aan op hun belevingswereld. De jongeren streven wel integratie na, maar worden met negatieve ervaringen en onbegrip geconfronteerd. Dit heeft vervolgens zijn weerslag op het psychosociaal functioneren van deze jongeren. Kortom: jongeren uit de risicogroepen komen relatief vaak in contact met de politie of verdwijnen uit beeld. De hulpverlening weet deze jongeren helaas niet te bereiken. 

De aanpak van GetUp is anders. De begeleiders kennen de (straat)cultuur van de doelgroep van binnenuit en spreken de taal van de jongeren. Dit schept sneller een band. Zij opereert daarbij laagdrempelig en komt zo in contact met de benoemde doelgroep en deelnemers. Dit doet zij door middel van de principes: vinden, binden en verbinden.

Meer informatie voor werkzoekenden ››   Meer informatie voor werkgevers ››

Ontstaan GetUp

Morad El lOuraki en Erik Baan, twee jonge ondernemers zijn de grondleggers van GetUp. Tijdens een gezamenlijke brainstorm ontstond het initiatief. Erik Baan heeft jarenlange ervaring in de zorg- en re-integratiesector. Hij ervoer al jaren onvoldoende resultaat in het adequaat begeleiden van jongeren van allochtone afkomst. Erik moest erkennen dat er, ondanks de passie van zijn coaches, het grote bedrijvennetwerk en prachtige loopbaaninstrumenten, bij jongens van Turkse, Marokkaanse of Somalische afkomst aantoonbaar minder resultaat geboekt wordt dan bij Nederlandse jongeren. Morad herkende dit beeld. De traditionele aanpak en begeleiding werkt niet. Hij bevestigde dat er teveel wantrouwen is bij de jongeren met die afkomst. Morad is er van overtuigd dat er resultaat te behalen is, maar dat dit dan heel anders moet. Daarmee was GetUp geboren. 
De kracht van GetUp is de vereniging van de expertises van JobUp en Participatiemarkt. Gezamenlijk hebben de bedrijven jarenlange kennis en ervaring in huis wat betreft het begeleiden van mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk. Deze ervaring geldt zowel voor doelgroep van het UWV (Wajong, WIA en ZW) als gemeenten (Participatiewet en SW). Vanuit haar vestigingen is GetUp met name actief in Zuid-Holland.

Meer informatie voor werkgevers ›› Neem contact op ››

Wat zijn mijn rechten bij Outplacement?

Visie GetUp

Een zinvolle dag invulling zoals school of werk is een belangrijke basis in ieders leven. Het zorgt voor ontwikkeling, structuur, zelfstandigheid, sociale contacten, regelmaat en waardering. Bij GetUp geloven wij dat ieder mens, ongeacht zijn achtergrond, bepaalde gaven en talenten heeft gekregen en dat er voor iedereen een passende plek is waar hij of zij zich nuttig kan maken voor de samenleving. 
Mensen met een niet-westerse achtergrond hebben een specifiek benadering nodig. Er is bij veel jongeren weerstand en wantrouwen richting de Nederlandse overheid en hulpverleningsinstanties. Mensen ervaren onbegrip, ongelijkwaardigheid in de attitude bij de dienst- en of hulpverleners. Met de aanpak en expertise van GetUp kunnen deze jongeren worden bereikt. GetUp kan de vertaalslag maken van de eisen die de Nederlandse maatschappij aan hen stelt, naar de belevingswereld van deze jongeren. GetUp werkt hierbij vanuit een individuele benadering, met de wensen en talenten van de deelnemer als uitgangspunt. 

Vinden

Veel jongeren zijn ‘onzichtbaar’ geworden en /of uit beeld geraakt bij onderwijs- en zorginstellingen en hebben geen aansluiting gevonden op de arbeidsmarkt. Om verdere ontvreemding en probleemgedrag van en tegen de maatschappij te voorkomen is het nodig om de jongeren weer te vinden en met ze aan de slag te gaan. GetUp is in staat deze jongeren te vinden en er een constructieve band mee op te bouwen.  
Door de jaren heen heeft GetUp contacten ontwikkeld met zorginstellingen, (rebound)scholen, sociale wijkteams, moskeeën, buurthuizen en sportclubs, gevangenissen en reclassering. Vanuit dit netwerk worden jongeren doorgestuurd naar GetUp Het organiseren van sportactiviteiten met een aantal ‘zichtbare’ jongeren ontstaat een aanzuigende werking richting andere ‘onzichtbare’ jongeren uit de doelgroep. Met name sport (zoals voetbal of fitness) is een activiteit die in praktijk goed aanslaat bij de doelgroep. De coaches van GetUp weten binnen te dringen in deze groepen jongeren. Door concentratie op de leider van de groep kan daadwerkelijke mindsetverandering worden bewerkstelligd.  
Op straat gaan, jezelf laten zien en netwerken is en blijft een troef om direct een connectie te maken met de jongeren. Daarnaast weten jongeren dat GetUp een kantoor heeft waar de jongeren te allen tijde binnen kunnen lopen. Er is geen sprake van drempels zoals het maken van een afspraak. 
 
 

Binden

Bij GetUp beginnen we altijd eerst met het bouwen van een goed fundament. Het fundament is wat ons betreft de relatie. Zonder vertrouwensrelatie is het onmogelijk om aan een stabiele toekomst van de deelnemers te werken. Om een relatie op te bouwen is het nodig om de deelnemers te benaderen in eigen (straat)taal, kennis te hebben van de culturele achtergrond en houding. GetUp weet hoe dit werkt. Ze weet daadwerkelijk aan te sluiten op de belevingswereld van de jongeren. De coaches benaderen de jongeren met een houding van respect. “Wij zijn niks meer, maar ook niks minder.” Op deze manier dwing je respect af en vanuit respect ontstaat een ingang voor het opbouwen van een sterke band met de jongeren. De meeste jongeren willen het gevoel hebben dat ze gehoord worden, geliefd zijn en van waarde kunnen zijn. Bij een sterke wederzijdse relatie willen ze ook (voor de coach) strijden en extra hun best doen, ook al lopen ze tegen problemen of vallen ze terug in hun oude gedragspatroon. Als ze onvoorwaardelijke steun ervaren van de coaches zijn ze bij mislukkingen sneller geneigd hun rug te rechten en als een ‘’man’’ te laten zien dat ze het wel kunnen en zullen ze uiteindelijk enthousiast zijn om in het traject naar school of werk te gaan.
Familie
Een belangrijke pijler in het fundament is de familie. Bij het overgrote deel van de jongeren is het een taboe is om over familieproblemen te praten met de buitenwereld. De basisregel die je vanuit huis hebt meegekregen, is dat je alles binnenshuis houdt. Met een vertrouwensband, waar respect en loyaliteit de basis is, ontstaat er openheid om ook over persoonlijke frustraties of familiekwesties van de jongeren te praten. Een groot deel van probleemgedrag en/of vroegtijdig schoolverlaten is hiernaar te herleiden. Indien nodig richt de hulpverlening van GetUp zich ook op de aanpak van deze problematiek.

Verbinden

Het einddoel van het traject is scholing of werk. Iedere deelnemer krijgt een uitgebreide intake en assessment. Bij het assessment wordt een persoonlijkheidsanalyse afgenomen. Hierdoor ontstaat er een beeld van mogelijkheden, kansen, motivatie en belemmeringen. Voor iedere deelnemer wordt er een begeleidingsplan opgesteld met daarin aangegeven wat voor hem of haar de route naar het gestelde doel gaat worden. 
Begeleiding naar school
Mocht de deelnemer gemotiveerd zijn en baat hebben bij het volgen van een opleiding, dan zal er onderzocht worden of de gewenste uitstroomrichting wel voldoende perspectief biedt op de arbeidsmarkt en ze niet aan iets beginnen wat geen waarde heeft voor de toekomst. Hierin wordt afstemming gezocht met Rc’s in de regio. Indien nodig zal de beroepswens moeten worden aangepast, of de keuze worden gemaakt om aan het werk te gaan. De deelnemers worden begeleid bij de oriëntatie, keuze en intake voor school. Tevens zal hij of zij geholpen worden bij het in kaart brengen van de kosten en overheidsregelingen. 
Begeleiding naar werk
Om aan het werk te komen moet de hobbel van solliciteren genomen worden. Dit is voor de meeste deelnemers een grote uitdaging. Ze hebben gewoonweg te weinig kennis en ervaring om zelfstandig een succesvolle sollicitatie te doen. Voor de deelnemers bieden we in groepsverband een sollicitatietraining aan. De sollicitatietraining bestaat uit een zestal modules. Voor iedere module wordt van de deelnemer verwacht dat deze ter voorbereiding eenvoudige huiswerkopdrachten maakt. Wekelijks nemen de coaches ook deel aan de groepstraining, dit om een band op te bouwen en deelnemers te kunnen observeren. Opvallende zaken die tijdens de training worden gezien worden weer individueel besproken met de deelnemer. 
Uitval beperken
Werk of school is heel gezond, maar voor mensen die langere tijd buiten de maatschappij hebben gestaan, kan het (in het begin) veel spanning opleveren. Het wennen aan de nieuwe weekstructuur, conflicten op school of de werkplek, het maken van afspraken met instanties, het ontstaan van fysieke klachten, loonbeslagen en soortgelijke zaken spelen regelmatig op. Het vroegtijdig herkennen van die signalen, die kunnen duiden op dreigende uitval, is cruciaal. GetUp zal hier met name in de coaching aandacht aan te besteden. Onder andere door in het beginstadium in te steken op sport en bewegen blijven bovenstaande zaken vaak al deels beperkt. Als toch uitval dreigt worden er gepaste interventies gepleegd.
Scroll naar boven